Wyszukaj na naszej stronie:

Strategia reagowania w sytuacjach kryzysowych

Strategia reagowania w  sytuacjach kryzysowych - procedury postępowania

Opracowując procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych za cel nadrzędny przyjęto pomoc dziecku i rodzinie.
W codziennej pracy z uczniami spotykamy się z sytuacjami, w których trzeba reagować zdecydowanie, zgodnie z prawem, chroniąc przy tym dzieci przed następnymi przykrymi doświadczeniami.
Opracowane działania interwencyjne stanowią "plan postępowania" w konkretnych sytuacjach szkolnych, gdy:
1) uczeń ulegnie wypadkowi w szkole,
2) uczeń "uporczywie" wagaruje,
3) uczeń jest ofiarą przemocy w szkole,
4) uczeń zachowuje się agresywnie w stosunku do rówieśników lub pracowników szkoły,
5) stwierdza się zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich wobec dziecka,
6) po dziecko (świetlica, grupa przedszkolna, inne zajęcia) przychodzi rodzic/opiekun po wpływem alkoholu,
 7) w sprawie dziecka (zebranie z rodzicami, konsultacje z nauczycielem) do szkoły przychodzi rodzic, u którego stwierdza się spożycie alkoholu,
8) w rodzinie dochodzi do przemocy,
9) stwierdza się pobicie dziecka,
10)    zachowanie ucznia wskazuje na użycie substancji psychoaktywnych,
11) na teren szkoły zostały wniesione lub używane środki psychoaktywne, w tym substancje podejrzewane o takie działanie, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu,
12) uczeń na wycieczce szkolnej jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,
13) uczeń oddali się od grupy bez zgody nauczyciela,
14) wystąpi w szkole wszawica,
15) wystąpi w szkole choroba zakaźna,
16) w przypadku agresywnego zachowania rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub innej osoby dorosłej przebywającej na terenie szkoły w stosunku do ucznia lub pracowników szkoły,
17) w przypadku, gdy na teren szkoły zostały wniesione lub używane - palenie papierosów,
18) stwierdza się naruszenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
Pierwszą instancją w działaniach interwencyjnych jest wychowawca klasy. Wychowawca klasy może zwrócić się do pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, innych nauczycieli o wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu  problemu według ustalonych procedur.
Wszyscy pracownicy szkoły, bez względu na zajmowane stanowisko są zobowiązani do udzielenia pomocy dziecku, kiedy jest zagrożone jego bezpieczeństwo lub kiedy sytuacja wskazuje na konieczność podjęcia działań interwencyjnych.Opracowane procedury postępowania dotyczą sytuacji, które wymagały działań interwencyjnych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Soli. w przypadku wystąpienia innych problemów, wszyscy pracownicy szkoły podejmują działania, których nadrzędnym celem jest ochrona dziecka.
Zatwierdzone do realizacji przez Radę Pedagogiczną od 14.11.2019 r.
PROCEDURY